تیره Sciadoptyaceae

گونه های خانواده Sciadoptyaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Umbrella Pine
Sciadoptyaceae
 • 1
  Share

تیره Schisandraceae

فرم کلی تیره Schisandraceaeدارای اسانس. با برگ های مجتمع انتهایی یا بدون برگ های مجتمع. بالارونده. در جنس Schisandra چرخش در جهت عقربه های ساعت. برگها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب، چرخشی، علفی، یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر، ساده، دارای پهنک یکپارچه. رگبرگ پر مانند. حاشیه برگ ها یکپارچه یا دندانه دندانه.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی گرمسیری، معتدل تا گرمسیری. مالزی، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Schisandraceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Austrobaileyles .

این خانواده  دارای ۴۷ گونه است.

Kadsura japonica

گونه هایخانواده Schisandraceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Wu Wei Zi
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
 • 1
  Share

تیره Saxifragaceae

فرم کلی تیره Saxifragaceaeگیاهانی علفی؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. یکساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک یا متوسط؛ متناوب یا متقابل؛ با آرایش مارپیچی؛ علفی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ تک رگبرگی یا با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از صفحه گل. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا معتدل.

طبقه بندی خانواده Saxifragaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Saxifragales .

این خانواده دارای ۵۸۰ گونه است.

Penthorum sedoides

گونه های خانواده Saxifragaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Siberian Tea
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Golden Saxifrage
Saxifragaceae
Water Mat
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Golden Saxifrage
Saxifragaceae
Umbrella Plant
Saxifragaceae
Rock Geranium
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alpine Heuchera
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Mitrewort
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Virginian Stonecrop
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Mountain Lettuce
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Swamp Saxifrage
Saxifragaceae
Dotted Saxifrage
Saxifragaceae
Spiked Saxifrage
Saxifragaceae
Strawberry Saxifrage
Saxifragaceae
Fringe Cups
Saxifragaceae
Foamflower
Saxifragaceae
Youth On Age
 • 1
  Share

تیره Saururaceae

فرم کلی تیره Saururaceaeگیاهانی علفی؛ اسانس دار. دوساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی تا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ کشیده یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها چسبیده به دمبرگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا گرمسیری. آسیای شرقی، جنوب ایالات متحده آمریکا و مکزیک. X=11, 12 .

طبقه بندی  خانواده Saururaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Piperales .

این خانواده دارای ۷ گونه است.

 Anemopsis californica

گونه های خانواده Saururaceae درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yerba Mansa
Saururaceae
Tsi
Saururaceae
Swamp Lily
Saururaceae
Saururaceae

 

 • 1
  Share

تیره Sarraceniaceae

فرم کلی تیره Sarraceniaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ ریزوم دار. برگ ها متوسط اندازه؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنس. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب جنوب و جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. شمال برزیل. X=13, 15, 21.

طبقه بندی خانواده Sarraceniaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۷ گونه است.

Sarracenia flava

گونه های خانواده Sarraceniaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yellow Trumpet
Sarraceniaceae
Pitcher Plant
Sarraceniaceae
 • 1
  Share

تیره Sargentodoxaceae

~  Lardizabalaceae

فرم کلی تیره Sargentodoxaceaeگیاهانی بالارونده. برگ ها خزاندار، متناوب، با دمبرگ بلند، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، معمولاً سه برگچه ای. پهنک برگ های ساده به صورت بریده بریده یا به ندرت یکپارچه، با رگبرگ های پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی­گوشوارک. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل های ماده دارای ۶ پرچم. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل. گرده افشانی توسط حشرات.

گونه ی این تیره در خانواده ~  Lardizabalaceae قرار گرفته است.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. مرکز چین.

طبقه بندی خانواده Sargentodoxaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای یک گونه و تنها یک جنس Sargentodoxa است.

Sargentodoxa cuneata

گونه های خانواده Sargentodoxaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sargentodoxaceae
 • 1
  Share

تیره چیکو(Sapotaceae)

فرم کلی تیره Sapotaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ صمغ دار. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار (به ندرت) یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. قدیم الحاره. X=7, 9-13 .

طبقه بندی خانواده Sapotaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۸۰۰ گونه است.

Bumelia lycioides

گونه های خانواده Sapotaceae شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chittamwood
Sapotaceae
Shittamwood
Sapotaceae
Ironwood
Sapotaceae
Black Apple
Sapotaceae

 

 • 1
  Share

تیره ناترک(Sapindaceae)

فرم کلی تیره Sapindaceaeگیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیررزینی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده تا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

ناترکیان (نام علمی: Sapindaceae) نام یک تیره از افراسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد آن.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. ژاپن. استرالیا. X=10-16 .

طبقه بندی خانواده Sapindaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

Acer rubrum

گونه های خانواده Sapindaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Field Maple
Sapindaceae
Hornbeam Maple
Sapindaceae
Vine Maple
Sapindaceae
Hawthorn-Leaved Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Amur Maple
Sapindaceae
Rock Maple
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Oregon Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Sapindaceae
Japanese Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Moosewood
Sapindaceae
Norway Maple
Sapindaceae
Sycamore
Sapindaceae
Red Maple
Sapindaceae
Silver Maple
Sapindaceae
Sugar Maple
Sapindaceae
Big-Tooth Maple
Sapindaceae
Black Maple
Sapindaceae
Mountain Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Tatarian Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Heart Seed
Sapindaceae
Native Tamarind
Sapindaceae
Native Hops
Sapindaceae
Golden Rain Tree
Sapindaceae
Western Soapberry
Sapindaceae
Soapberry
Sapindaceae
Yellowhorn
Sapindaceae
 • 1
  Share

تیره Santalaceae

فرم کلی تیره Santalaceaeگیاهانی درختی، درختچه ای و علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی ریشه دار یا بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی ریشه ی گیاهانی میزبان یا روی بخش های هوایی گیاهان میزبان. خشکی پسند یا شور پسند. برگ ها متقابل یا متناوب؛ چرمی یا علفی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی بجز نواحی سردسیر. X=5-7, 12, 13 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Santalaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Santalales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

Santalum lanceolatum

گونه های خانواده Santalaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Macachi
Santalaceae
Pale Bastard Toadflax
Santalaceae
Bastard Toad Flax
Santalaceae
Bastard Toad Flax
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Native Cherry
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Pale Ballart
Santalaceae
Coast Ballart
Santalaceae
False Toadflax
Santalaceae
Native Currant
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Oil Nut
Santalaceae
Quandong
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
 • 1
  Share

تیره بید (Salicaceae)

فرم کلی تیره Salicaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متناوب تا متقابل، مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار؛ گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

بعضی از گیاهان این تیره بعنوان زینت پرورش می یابند اعضای مختلف تعدادی دیگر به مصارف درمانی می رسد از چوب برخی دیگر در صنعت استفاده به عمل می آورند.

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدله. عدم وجود در استرالیا و گینه نو. X=11, 12, 19 .

طبقه بندی خانواده Salicaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۳۵۰ گونه است.

Salix lasiolepis

گونه های خانواده Salicaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tacatricho 32
Salicaceae
White Poplar
Salicaceae
Narrowleaf Cottonwood
Salicaceae
Balsam Poplar
Salicaceae
Himalayan Poplar
Salicaceae
Eastern Cottonwood
Salicaceae
Plains Cottonwood
Salicaceae
Rio Grande Cottonwood
Salicaceae
Salicaceae
Cottonwood
Salicaceae
Canadian Aspen
Salicaceae
Swamp Cottonwood
Salicaceae
Doronoki
Salicaceae
Black Poplar
Salicaceae
Salicaceae
Japanese Aspen
Salicaceae
Salicaceae
Aspen Poplar
Salicaceae
American Aspen
Salicaceae
Western Balsam Poplar
Salicaceae
Canadian Poplar
Salicaceae
Grey Poplar
Salicaceae
Balm Of Gilead
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sharp-Leaf Willow
Salicaceae
Salicaceae
Feltleaf Wiillow
Salicaceae
White Willow
Salicaceae
Cricket Bat Willow
Salicaceae
Golden Willow
Salicaceae
Peach Leaved Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Rusty Sallow
Salicaceae
Eared Sallow
Salicaceae
Weeping Willow
Salicaceae
Salicaceae
Beak Willow
Salicaceae
Salicaceae
Goat Willow
Salicaceae
Salicaceae
Grey Willow
Salicaceae
Salicaceae
Violet Willow
Salicaceae
Salicaceae
Missouri Willow
Salicaceae
Coyote Willow
Salicaceae
River Willow
Salicaceae
Crack Willow
Salicaceae
Salicaceae
Goodding’s Willow
Salicaceae
Rosegold Pussy Willow
Salicaceae
Halberd-Leaved Willow
Salicaceae
Dune Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Woolly Willow
Salicaceae
Yellow Willow
Salicaceae
Pacific Willow
Salicaceae
Shining Willow
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Black Willow
Salicaceae
Salicaceae
Bay Willow
Salicaceae
Slender Willow
Salicaceae
Dune Willow
Salicaceae
Tealeaf Willow
Salicaceae
Purple Osier
Salicaceae
Purple Osier
Salicaceae
Creeping Willow
Salicaceae
Salicaceae
Scouler’s Willow
Salicaceae
Sitka Willow
Salicaceae
Salicaceae
Yew-Leaf Willow
Salicaceae
Almond-Leaved Willow
Salicaceae
Osier
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
 • 1
  Share