نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 110
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ پاک کردن
خیر
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 6931
صفحه 1 از 347
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Caprifoliaceae
 
Okra
Malvaceae
 
Aibika
Malvaceae
 
Musk Mallow
Malvaceae
 
Silver Fir
Pinaceae
 
Red Fir
Pinaceae
 
Balsam Fir
Pinaceae
 
Grecian Fir
Pinaceae
 
Colorado Fir
Pinaceae
 
-
Pinaceae
 
Momi Fir
Pinaceae
 
She Balsam
Pinaceae
 
Grand Fir
Pinaceae
 
Nikko Fir
Pinaceae
 
Subalpine Fir
Pinaceae
 
Californian Red Fir
Pinaceae
 
-
Pinaceae
 
Caucasian Fir
Pinaceae
 
West Himalayan Fir
Pinaceae
 
Noble Fir
Pinaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 6931
صفحه 1 از 347