نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 90
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 937
صفحه 1 از 47
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Snowball Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Mulga Acacia
Leguminosae
 
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Kangaroo Thorn
Leguminosae
 
Swamp Wattle
Leguminosae
 
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
 
Bear's Breeches
Acanthaceae
 
Feijoa
Myrtaceae
 
Mace
Compositae
 
Yarrow
Compositae
 
Alpine Calamint
Labiatae
 
-
Labiatae
 
Greasewood
Rosaceae
 
Redshank
Rosaceae
 
Slenderleaf False Foxglove
Scrophulariaceae
 
-
Alliaceae
 
Agave
Agavaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 937
صفحه 1 از 47