نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 449
صفحه 1 از 23
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Mulga Acacia
Leguminosae
 
Wiry Wattle
Leguminosae
 
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Green Wattle
Leguminosae
 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
 
Blackwood
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Kangaroo Thorn
Leguminosae
 
Queensland Silver Wattle
Leguminosae
 
Golden Wattle
Leguminosae
 
Swamp Wattle
Leguminosae
 
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
 
Coastal Wattle
Leguminosae
 
Prickly Moses
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Manna Tree
Leguminosae
 
Camel Thorn
Leguminosae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 449
صفحه 1 از 23