نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 233
صفحه 1 از 12
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Swamp Wattle
Leguminosae
 
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
 
Tall Wheatgrass
Gramineae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Camel Thorn
Leguminosae
 
Seaside Alder
Betulaceae
 
Marsh Mallow
Malvaceae
 
Love Lies Bleeding
Amaranthaceae
 
Yerba Mansa
Saururaceae
 
-
Umbelliferae
 
Wild Celery
Umbelliferae
 
Sea Celery
Umbelliferae
 
Sea Thrift
Plumbaginaceae
 
Sea Wormwood
Compositae
 
Glasswort
Chenopodiaceae
 
Asparagus
Asparagaceae
 
Sea Aster
Compositae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 233
صفحه 1 از 12