نمایش 37 - 48 از 7415
Malvaceae
ابوتیلون گل گاوپنبه‌ای، درختچه گلدار ابوتیلون زینت
Abutilon
Malvaceae
-
-
Malvaceae
گاوپنبه، شال کنف، آبسا، دیوکنف
China Jute
Malvaceae
-
-
Malvaceae
شجره الملوک
Chinese Lantern
Malvaceae
-
Trailing Abutilon
Malvaceae
-
-
Leguminosae
-
Mulga Acacia
Leguminosae
آکاسیای برگ چرمی
Wiry Wattle
Leguminosae
-
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
آکاسیای نقره ای، میموزا
Mimosa
Leguminosae
-
Green Wattle