نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 231
صفحه 1 از 12
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Aibika
Malvaceae
 
Abutilon
Malvaceae
 
Amur Maple
Sapindaceae
 
Alpine Calamint
Labiatae
 
Aconite
Ranunculaceae
 
African Lily
Alliaceae
 
Anise Hyssop
Labiatae
 
Agave
Agavaceae
 
Ageratum
Compositae
 
Agrimony
Rosaceae
 
Australian Bugle
Labiatae
 
Akebia
Lardizabalaceae
 
Akebia
Lardizabalaceae
 
Alpine Lady's Mantle
Rosaceae
 
Alkanet
Boraginaceae
 
Aspen Onion
Alliaceae
 
Alpine Leek
Alliaceae
 
Alder
Betulaceae
 
American Green Alder
Betulaceae
 
Aloe Vera
Aloeaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 231
صفحه 1 از 12