نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 90
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 393
صفحه 1 از 20
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Balsam Fir
Pinaceae
 
Blackwood
Leguminosae
 
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
 
Bear's Breeches
Acanthaceae
 
Box Elder
Sapindaceae
 
Box Elder
Sapindaceae
 
Big-Tooth Maple
Sapindaceae
 
Black Maple
Sapindaceae
 
Basil Thyme
Labiatae
 
Bei Wu Tou
Ranunculaceae
 
Bugle
Labiatae
 
Babbington's Leek
Alliaceae
 
Bolander's Onion
Alliaceae
 
Broadstemmed Onion
Alliaceae
 
Bishop's Weed
Umbelliferae
 
Beach Grass
Gramineae
 
Bristly Fiddleneck
Boraginaceae
 
Bog Rosemary
Ericaceae
 
Big Bluestem
Gramineae
 
Broomsedge Bluestem
Gramineae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 393
صفحه 1 از 20