نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 151
صفحه 1 از 8
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Desert Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Devil's Horsewhip
Amaranthaceae
 
Douglas' Onion
Alliaceae
 
Daffodil Garlic
Alliaceae
 
Downy Serviceberry
Rosaceae
 
Dwarf Indigobush
Leguminosae
 
Devil's Tongue
Araceae
 
Drooping Mistletoe
Loranthaceae
 
Dill
Umbelliferae
 
Dong Dang Gui
Umbelliferae
 
Du Huo
Umbelliferae
 
Dang Gui
Umbelliferae
 
Downy Manzanita
Ericaceae
 
Duo Zhi Zi Jin Niu
Myrsinaceae
 
Dutchman's Pipe
Aristolochiaceae
 
Du Heng
Aristolochiaceae
 
Desert Milkweed
Asclepiadaceae
 
Dwarf Milkweed
Asclepiadaceae
 
Dyer's Woodruff
Rubiaceae
 
Deadly Nightshade
Solanaceae
 
8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 151
صفحه 1 از 8