نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 45
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 158
صفحه 1 از 8
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Ladybells
Campanulaceae
 
Lady's Mantle
Rosaceae
 
Largeflower Wild Onion
Alliaceae
 
Leek
Alliaceae
 
Lemon Verbena
Verbenaceae
 
Love Lies Bleeding
Amaranthaceae
 
Lead Plant
Leguminosae
 
Leaf Celery
Umbelliferae
 
Lesser Burdock
Compositae
 
Low Milkweed
Asclepiadaceae
 
Lady Fern
Polypodiaceae
 
Land Cress
Cruciferae
 
Leopard Lily
Iridaceae
 
Leaf Mustard
Cruciferae
 
Large Petiole Mustard
Cruciferae
 
Large-Flowered Calamint
Labiatae
 
Lesser Calamint
Labiatae
 
Large Campanula
Campanulaceae
 
Louisiana Canna
Cannaceae
 
Locoto
Solanaceae
 
8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 158
صفحه 1 از 8