نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 68
صفحه 1 از 4
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Okra
Malvaceae
 
Oregon Maple
Sapindaceae
 
Ohio Buckeye
Hippocastanaceae
 
Onion
Alliaceae
 
One-Leaved Onion
Alliaceae
 
Onionweed
Asphodelaceae
 
Orach
Chenopodiaceae
 
Oats
Gramineae
 
Oats
Gramineae
 
Oregon Sunflower
Compositae
 
Orange Ball Tree
Buddleiaceae
 
Ozark Chinkapin
Fagaceae
 
Oregon Tea Tree
Rhamnaceae
 
Oriental Bittersweet
Celastraceae
 
Oak-Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
 
Orange Melon
Cucurbitaceae
 
Oak Leaf Datura
Solanaceae
 
Oleaster
Elaeagnaceae
 
Oval Heron's Bill
Geraniaceae
 
Oriental Beech
Fagaceae
 
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 68
صفحه 1 از 4