نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 50
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 259
صفحه 1 از 13
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Prickly Moses
Leguminosae
 
Pirri-Pirri Bur
Rosaceae
 
Pheasant's Eye
Ranunculaceae
 
Pheasant's Eye
Ranunculaceae
 
Potato Onion
Alliaceae
 
Prairie Onion
Alliaceae
 
Prairie Onion
Alliaceae
 
Peruvian Lily
Amaryllidaceae
 
Peruvian Lily
Amaryllidaceae
 
Prostate Pigweed
Amaranthaceae
 
Purple Amaranth
Amaranthaceae
 
Prince's Feather
Amaranthaceae
 
Powell's Amaranth
Amaranthaceae
 
Pigweed
Amaranthaceae
 
Pacific Serviceberry
Rosaceae
 
Pale Serviceberry
Rosaceae
 
Pepper Vine
Vitaceae
 
Porcelain Berry
Vitaceae
 
Pyramidal Orchid
Orchidaceae
 
Pearly Everlasting
Compositae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 259
صفحه 1 از 13