نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 45
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 18
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Queensland Silver Wattle
Leguminosae
 
Queensland Kauri
Araucariaceae
 
Quebec Berry
Rosaceae
 
Qing Hao
Compositae
 
Quebracho
Apocynaceae
 
Quail Bush
Chenopodiaceae
 
Quamash
Hyacinthaceae
 
Quinoa
Chenopodiaceae
 
Quebec Hawthorn
Rosaceae
 
Quince
Rosaceae
 
Queen Of The Prairie
Rosaceae
 
Qin Jiao
Gentianaceae
 
Queensland Nut
Proteaceae
 
Quito Palm
Palmae
 
Queen's Crown
Crassulaceae
 
Quandong
Santalaceae
 
Qing Qi.
Solanaceae
 
Queen's Delight
Euphorbiaceae
 
اطلاعات موجود: 18
صفحه 1 از 1