نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 55
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 188
صفحه 1 از 10
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Transmontane Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Trailing Abutilon
Malvaceae
 
Trailing Abutilon
Malvaceae
 
Tatarian Maple
Sapindaceae
 
Tara Vine
Actinidiaceae
 
Tall Wheatgrass
Gramineae
 
Tree Of Heaven
Simaroubaceae
 
Tung Tree
Euphorbiaceae
 
Tree Onion
Alliaceae
 
Twistedleaf Garlic
Alliaceae
 
Textile Onion
Alliaceae
 
Three-Cornered Leek
Alliaceae
 
Thunberg's Pigweed
Amaranthaceae
 
Tarweed Fiddleneck
Boraginaceae
 
Tall Thimbleweed
Ranunculaceae
 
Thale Cress
Cruciferae
 
Texas Madrone
Ericaceae
 
Thyme-Leaf Sandwort
Caryophyllaceae
 
Tian Nan Xing
Araceae
 
Tian Nan Xing
Araceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 188
صفحه 1 از 10