نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 20
پهنای کانوپی (متر)
0 - 8
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 17
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Upland Bent
Gramineae
 
Unicorn Root
Liliaceae
 
Utah Serviceberry
Rosaceae
 
Udo
Araliaceae
 
Umbrella Plant
Saxifragaceae
 
Umbrella Leaf
Berberidaceae
 
Umbrella Leaf
Berberidaceae
 
Ukogi
Araliaceae
 
Ulmo
Eucryphiaceae
 
Utah Honeysuckle
Caprifoliaceae
 
Unicorn Plant
Martyniaceae
 
Utah Pickleweed
Chenopodiaceae
 
Umbrella Pine
Sciadoptyaceae
 
Umbrella Bamboo
Gramineae
 
Umbrella Bamboo
Gramineae
 
Upright Hedge Parsley
Umbelliferae
 
Uñi
Myrtaceae
 
اطلاعات موجود: 17
صفحه 1 از 1