نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 13
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 29
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Veitch Fir
Pinaceae
 
Vine Maple
Sapindaceae
 
Visnaga
Umbelliferae
 
Virginia Snakeroot
Aristolochiaceae
 
Virginia Day-Flower
Commelinaceae
 
Viper's Bugloss
Boraginaceae
 
Variegated Horsetail
Equisetaceae
 
Virginia Waterleaf
Hydrophyllaceae
 
Venus' Looking Glass
Campanulaceae
 
Volga Wild Rye
Gramineae
 
Violet Wood Sorrel
Oxalidaceae
 
Vine Mesquite
Gramineae
 
Virginia Creeper
Vitaceae
 
Virginian Stonecrop
Saxifragaceae
 
Virginia Ground Cherry
Solanaceae
 
Virginia Mountain Mint
Labiatae
 
Valonia Oak
Fagaceae
 
Virginia Rose
Rosaceae
 
Virginia Glasswort
Chenopodiaceae
 
Violet Willow
Salicaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 29
صفحه 1 از 2