نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 1.2
پهنای کانوپی (متر)
0 - 0.5
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 12
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Alismataceae
 
Great Water Plantain
Alismataceae
 
Thrumwort
Alismataceae
 
-
Alismataceae
 
Short-Beaked Arrow Leaf
Alismataceae
 
-
Alismataceae
 
Wapato
Alismataceae
 
Chinese Arrowhead
Alismataceae
 
Duck Potato
Alismataceae
 
-
Alismataceae
 
Arrow Head
Alismataceae
 
-
Alismataceae
 
اطلاعات موجود: 12
صفحه 1 از 1