نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 2
پهنای کانوپی (متر)
0 - 0.5
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 34
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Devil's Horsewhip
Amaranthaceae
 
Niu Xi
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
Japanese Chaff Flower
Amaranthaceae
 
Prostate Pigweed
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
Mat Amaranth
Amaranthaceae
 
Slender Amaranth
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
Love Lies Bleeding
Amaranthaceae
 
Purple Amaranth
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
Spleen Amaranth
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
Spreading Pigweed
Amaranthaceae
 
Rough Pigweed
Amaranthaceae
 
Prince's Feather
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
-
Amaranthaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 34
صفحه 1 از 2