نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 1
پهنای کانوپی (متر)
0 - 1
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 26
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Peruvian Lily
Amaryllidaceae
 
-
Amaryllidaceae
 
Alstroemeria
Amaryllidaceae
 
Peruvian Lily
Amaryllidaceae
 
-
Amaryllidaceae
 
-
Amaryllidaceae
 
-
Amaryllidaceae
 
-
Amaryllidaceae
 
Murray Lily
Amaryllidaceae
 
-
Amaryllidaceae
 
Lady's Hand
Amaryllidaceae
 
Lady's Hand
Amaryllidaceae
 
-
Amaryllidaceae
 
Snowdrop
Amaryllidaceae
 
Summer Snowflake
Amaryllidaceae
 
Spring Snowflake
Amaryllidaceae
 
Golden Spider Lily
Amaryllidaceae
 
Spider Lily
Amaryllidaceae
 
Spider Lily
Amaryllidaceae
 
Resurrection Lily
Amaryllidaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 26
صفحه 1 از 2