نمایش 1 - 12 از 49
Boraginaceae
شنگار - شنگال
Alkanet
Boraginaceae
-
Tarweed Fiddleneck
Boraginaceae
-
Bristly Fiddleneck
Boraginaceae
گاوزبان
Anchusa
Boraginaceae
گاوزبان
Alkanet
Boraginaceae
-
-
Boraginaceae
-
-
Boraginaceae
گل گاو زبان اروپایی
Borage
Boraginaceae
-
Field Gromwell
Boraginaceae
-
Pacific Hound's Tongue
Boraginaceae
سگ زبان
Hound's Tongue
Boraginaceae
گل افعی، گل گاوزبان
Viper's Bugloss