نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 5
پهنای کانوپی (متر)
0 - 5
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 12
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Eastern Prickly Pear
Cactaceae
 
Mojave Prickly Pear
Cactaceae
 
Prickly Pear
Cactaceae
 
Prickly Pear
Cactaceae
 
-
Cactaceae
 
Tree Chola
Cactaceae
 
Western Prickly Pear
Cactaceae
 
Twist-Spine Prickly Pear
Cactaceae
 
Bunny Ears
Cactaceae
 
Bastard Fig
Cactaceae
 
Plains Prickly Pear
Cactaceae
 
Branched Pencil Cholla
Cactaceae
 
اطلاعات موجود: 12
صفحه 1 از 1