نمایش 1 - 1 از 1
Capparidaceae
کبر، کلیر، کور ،علف مار
Caper