نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 2
پهنای کانوپی (متر)
0 - 1
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 41
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Aspidistra
Convallariaceae
 
Bluebeard
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
Speckled Wood Lily
Convallariaceae
 
Lily Of The Valley
Convallariaceae
 
Lily Of The Valley
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
Lilyturf
Convallariaceae
 
Lily Turf
Convallariaceae
 
Canada Beadruby
Convallariaceae
 
Wild Lily Of The Valley
Convallariaceae
 
Snake's Beard
Convallariaceae
 
Small Solomon's Seal
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
King Solomon's Seal
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 41
صفحه 1 از 3