نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0.15 - 20
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 35
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Spotted Laurel
Cornaceae
 
Green Osier
Cornaceae
 
Silky Dogwood
Cornaceae
 
Roughleaf Dogwood
Cornaceae
 
-
Cornaceae
 
Creeping Dogwood
Cornaceae
 
Bentham's Cornel
Cornaceae
 
-
Cornaceae
 
Giant Dogwood
Cornaceae
 
-
Cornaceae
 
Flowering Dogwood
Cornaceae
 
-
Cornaceae
 
-
Cornaceae
 
Japanese Dogwood
Cornaceae
 
Japanese Dogwood
Cornaceae
 
Large-Leaf Dogwood
Cornaceae
 
Cornelian Cherry
Cornaceae
 
-
Cornaceae
 
Mountain Dogwood
Cornaceae
 
Western Dogwood
Cornaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 35
صفحه 1 از 2