نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 60
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 43
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
King William Pine
Cupressaceae
 
White Cypress-Pine
Cupressaceae
 
Red Cypress-Pine
Cupressaceae
 
Incense Cedar
Cupressaceae
 
Lawson Cypress
Cupressaceae
 
Nootka Cypress
Cupressaceae
 
White Cypress
Cupressaceae
 
Leyland Cypress
Cupressaceae
 
Arizona Cypress
Cupressaceae
 
Chinese Weeping Cypress
Cupressaceae
 
Monterey Cypress
Cupressaceae
 
Italian Cypress
Cupressaceae
 
Himalayan Cypress
Cupressaceae
 
Alerce
Cupressaceae
 
Ashe Juniper
Cupressaceae
 
Californian Juniper
Cupressaceae
 
Chinese Juniper
Cupressaceae
 
Juniper
Cupressaceae
 
Juniper
Cupressaceae
 
Shore Juniper
Cupressaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 43
صفحه 1 از 3