نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 3
پهنای کانوپی (متر)
0 - 3
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 51
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Swamp Sedge
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
Sand Sedge
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
Tufted Sedge
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
Great Pond Sedge
Cyperaceae
 
Beaded Sedge
Cyperaceae
 
Sedge
Cyperaceae
 
Saw Grass
Cyperaceae
 
-
Cyperaceae
 
Slender Cyperus
Cyperaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 51
صفحه 1 از 3