نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 2.25
پهنای کانوپی (متر)
0 - 2
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 12
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Waterleaf
Hydrophyllaceae
 
Yerba Santa
Hydrophyllaceae
 
Hairy Yerba Santa
Hydrophyllaceae
 
John's Cabbage
Hydrophyllaceae
 
Cat's Breeches
Hydrophyllaceae
 
Western Waterleaf
Hydrophyllaceae
 
Pacific Waterleaf
Hydrophyllaceae
 
Virginia Waterleaf
Hydrophyllaceae
 
Branching Phacelia
Hydrophyllaceae
 
Fiddleneck
Hydrophyllaceae
 
-
Hydrophyllaceae
 
-
Hydrophyllaceae
 
اطلاعات موجود: 12
صفحه 1 از 1