نمایش 1 - 12 از 69
Leguminosae
بادام زمینی، پسته زمینی، پسته شام
Peanut
Leguminosae
-
Swedish Coffee
Leguminosae
-
-
Leguminosae
-
-
Leguminosae
-
Golden Cassia
Leguminosae
نخود آبگوشتی، نخود سفید
Chick Pea
Leguminosae
یونجه باغی عقربی
Annual Scorpion Vetch
Leguminosae
-
-
Leguminosae
لوبیای روغنی، سویا
Soya Bean
Leguminosae
-
Wild Soya Bean
Leguminosae
-
Korean Lespedeza
Leguminosae
-
Common Lespedeza