نمایش 1 - 10 از 10
Nymphaeaceae
-
Common Spatterdock
Nymphaeaceae
-
-
Nymphaeaceae
نیلوفر آبی زرد، لاله مردابی زرد
Yellow Water Lily
Nymphaeaceae
-
Spatterdock
Nymphaeaceae
-
-
Nymphaeaceae
نیلوفر آبی سفید، لاله مردابی سفید
White Water Lily
Nymphaeaceae
-
-
Nymphaeaceae
-
Fragrant Water Lily
Nymphaeaceae
-
Pygmy Water Lily
Nymphaeaceae
-
Tuberous Water Lily