نمایش 1 - 5 از 5
Nymphaeaceae
نیلوفر آبی سفید، لاله مردابی سفید
White Water Lily
Nymphaeaceae
-
-
Nymphaeaceae
-
Fragrant Water Lily
Nymphaeaceae
-
Pygmy Water Lily
Nymphaeaceae
-
Tuberous Water Lily