نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 46
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Fringe Tree
Oleaceae
 
Xue Liu
Oleaceae
 
Swamp Privet
Oleaceae
 
Wild Olive
Oleaceae
 
Lian Qiao
Oleaceae
 
Golden Bells
Oleaceae
 
-
Oleaceae
 
White Ash
Oleaceae
 
Narrow-Leaved Ash
Oleaceae
 
Xiao Ye Qin
Oleaceae
 
Hua Qu Liu
Oleaceae
 
Ash
Oleaceae
 
Himalayan Ash
Oleaceae
 
-
Oleaceae
 
Oregon Ash
Oleaceae
 
-
Oleaceae
 
Black Ash
Oleaceae
 
Manna Ash
Oleaceae
 
Red Ash
Oleaceae
 
Blue Ash
Oleaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 46
صفحه 1 از 3