نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 0.45
پهنای کانوپی (متر)
0 - 0.4
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 22
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Wood Sorrel
Oxalidaceae
 
Sauer Klee
Oxalidaceae
 
Pink Sorrel
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
Yellow Sorrel
Oxalidaceae
 
Lilac Oxalis
Oxalidaceae
 
Iron Cross Plant
Oxalidaceae
 
Scurvy Grass
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
Least Yellow Sorrel
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
Mountain Wood Sorrel
Oxalidaceae
 
Redwood Sorrel
Oxalidaceae
 
Bermuda Buttercup
Oxalidaceae
 
Yellow Wood Sorrel
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
-
Oxalidaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 22
صفحه 1 از 2