نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 12
پهنای کانوپی (متر)
0 - 8
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 13
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Sweet Appleberry
Pittosporaceae
 
Appleberry
Pittosporaceae
 
Common Appleberry
Pittosporaceae
 
Christmas Bush
Pittosporaceae
 
-
Pittosporaceae
 
-
Pittosporaceae
 
Karo
Pittosporaceae
 
Tarata
Pittosporaceae
 
Weeping Pittosporum
Pittosporaceae
 
-
Pittosporaceae
 
Tawhiwhi
Pittosporaceae
 
Tobira
Pittosporaceae
 
Cheesewood
Pittosporaceae
 
اطلاعات موجود: 13
صفحه 1 از 1