نمایش 1 - 12 از 22
Plantaginaceae
-
Psyllium
Plantaginaceae
بارهنگ ساقه آغوش
-
Plantaginaceae
-
French Psyllium
Plantaginaceae
-
Che Qian Zi
Plantaginaceae
-
Mexican Plantain
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
بارهنگ پاکلاغی، بارهنگ شاخ گوزنی
Buck's-Horn Plantain
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-