نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 18
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 53
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Rutaceae
 
Pinnate Boronia
Rutaceae
 
Mexican Orange Flower
Rutaceae
 
Limequat
Rutaceae
 
Calamondin Orange
Rutaceae
 
Limequat
Rutaceae
 
Citrumelo
Rutaceae
 
Citrange
Rutaceae
 
Bitter Orange
Rutaceae
 
Ichang Papeda
Rutaceae
 
Lemon
Rutaceae
 
Mandarin
Rutaceae
 
Sweet Orange
Rutaceae
 
Lemon
Rutaceae
 
Cape Barren Tea
Rutaceae
 
Burning Bush
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 53
صفحه 1 از 3