نمایش 1 - 4 از 4
Tamaricaceae
-
-
Tamaricaceae
گز شاهی، کورگز، شورگز، باهوگز
Athel Tamarisk
Tamaricaceae
-
Tamarisk
Tamaricaceae
-
-