نمایش 1 - 12 از 18
Tiliaceae
چتائی، کتان هندی
Jute
Tiliaceae
کتان هندی، چتائی، جوت برگ پنیرکی
Jew's Mallow
Tiliaceae
-
Corkwood Tree
Tiliaceae
-
-
Tiliaceae
-
-
Tiliaceae
نمدار آمریکایی
American Basswood
Tiliaceae
-
-
Tiliaceae
-
Carolina Basswood
Tiliaceae
-
-
Tiliaceae
نمدار برگ ریز
Small Leaved Lime
Tiliaceae
-
White Basswood
Tiliaceae
-
Japanese Lime