نمایش 1 - 12 از 27
Umbelliferae
سنبل ختایی، گلیر
Angelica
Umbelliferae
-
Wild Angelica
Umbelliferae
جعفری وحشی یکساله
Chervil
Umbelliferae
جعفری وحشی جنگلی
Cow Parsley
Umbelliferae
کرفس وحشی
Wild Celery
Umbelliferae
کرفس
Celery
Umbelliferae
-
Celeriac
Umbelliferae
-
Leaf Celery
Umbelliferae
زیره سیاه اروپایی
Caraway
Umbelliferae
جعفری فرنگی غده دار
Turnip-Rooted Chervil
Umbelliferae
-
Sham
Umbelliferae
-
-