نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 229
صفحه 1 از 12
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Alkanet
Boraginaceae
 
Italian Alder
Betulaceae
 
Alder
Betulaceae
 
-
Betulaceae
 
Grey Alder
Betulaceae
 
Japanese Alder
Betulaceae
 
Seaside Alder
Betulaceae
 
-
Betulaceae
 
Nepalese Alder
Betulaceae
 
-
Betulaceae
 
White Alder
Betulaceae
 
Red Alder
Betulaceae
 
Speckled Alder
Betulaceae
 
Smooth Alder
Betulaceae
 
Sitka Alder
Betulaceae
 
Mountain Alder
Betulaceae
 
American Green Alder
Betulaceae
 
Tarweed Fiddleneck
Boraginaceae
 
Bristly Fiddleneck
Boraginaceae
 
Anchusa
Boraginaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 229
صفحه 1 از 12