نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 9
پهنای کانوپی (متر)
0 - 6
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 47
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Makhobeli
Dipsacaceae
 
Scythian Lamb
Dicksoniaceae
 
Holly Fern
Dryopteridaceae
 
-
Dryopteridaceae
 
Berry Bladder Fern
Dryopteridaceae
 
Brittle Bladder Fern
Dryopteridaceae
 
Mountain Bladder Fern
Dryopteridaceae
 
-
Daphniphyllaceae
 
-
Daphniphyllaceae
 
Acalbir
Datiscaceae
 
Tree Fern
Dicksoniaceae
 
Chinese Yam
Dioscoreaceae
 
Yam
Dioscoreaceae
 
Glutinous Yam
Dioscoreaceae
 
-
Dioscoreaceae
 
-
Dioscoreaceae
 
Wild Yam
Dioscoreaceae
 
Teasel
Dipsacaceae
 
Xu Duan
Dipsacaceae
 
-
Dipsacaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 47
صفحه 1 از 3