نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 55
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 133
صفحه 1 از 7
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Flacourtiaceae
 
Coral Plant
Flacourtiaceae
 
Chestnut Hybrids
Fagaceae
 
Bush Chinkapin
Fagaceae
 
Japanese Chestnut
Fagaceae
 
American Sweet Chestnut
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
Chinese Chestnut
Fagaceae
 
Ozark Chinkapin
Fagaceae
 
Chinquapin
Fagaceae
 
Chinquapin
Fagaceae
 
Sweet Chetsnut
Fagaceae
 
Chinese Chinquapin
Fagaceae
 
Chinknut
Fagaceae
 
Japanese Chinquapin
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 133
صفحه 1 از 7