نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 6
پهنای کانوپی (متر)
0 - 6
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 48
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Baboon Root
Iridaceae
 
Leopard Lily
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
Montbretia
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
Saffron
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
Spanish Nut
Iridaceae
 
-
Iridaceae
 
Star Anise
Illiciaceae
 
Aniseed Tree
Illiciaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 48
صفحه 1 از 3