نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 12
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 27
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Snowball Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Transmontane Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Desert Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Tar Vine
Nyctaginaceae
 
Mauka
Nyctaginaceae
 
Marvel Of Peru
Nyctaginaceae
 
Four O'clock Plant
Nyctaginaceae
 
Wild Four O'clock Plant
Nyctaginaceae
 
-
Najadaceae
 
-
Najadaceae
 
Spiny Naiad
Najadaceae
 
American Water Lotus
Nelumbonaceae
 
Sacred Water Lotus
Nelumbonaceae
 
Common Spatterdock
Nymphaeaceae
 
-
Nymphaeaceae
 
Yellow Water Lily
Nymphaeaceae
 
Spatterdock
Nymphaeaceae
 
-
Nymphaeaceae
 
White Water Lily
Nymphaeaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 27
صفحه 1 از 2