نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 178
صفحه 1 از 9
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Pyramidal Orchid
Orchidaceae
 
Putty Root
Orchidaceae
 
Hyacinth Orchid
Orchidaceae
 
Parsley Fern
Ophioglossaceae
 
Common Moonwort
Ophioglossaceae
 
-
Ophioglossaceae
 
Rattlesnake Fern
Ophioglossaceae
 
-
Orchidaceae
 
Fairyslipper
Orchidaceae
 
Fringe Tree
Oleaceae
 
Enchanter's Nightshade
Onagraceae
 
-
Oenotheraceae
 
-
Onagraceae
 
-
Oenotheraceae
 
Elegant Fairyfan
Onagraceae
 
Summer Coralroot
Orchidaceae
 
Autumn Coralroot
Orchidaceae
 
Nerve Root
Orchidaceae
 
Nerve Root
Orchidaceae
 
Nerve Root
Orchidaceae
 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 178
صفحه 1 از 9