نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 462
صفحه 1 از 24
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Sapindaceae
 
-
Sapindaceae
 
-
Sapindaceae
 
Field Maple
Sapindaceae
 
Hornbeam Maple
Sapindaceae
 
Vine Maple
Sapindaceae
 
Hawthorn-Leaved Maple
Sapindaceae
 
-
Sapindaceae
 
Amur Maple
Sapindaceae
 
Rock Maple
Sapindaceae
 
Box Elder
Sapindaceae
 
Oregon Maple
Sapindaceae
 
-
Sapindaceae
 
Box Elder
Sapindaceae
 
-
Sapindaceae
 
Japanese Maple
Sapindaceae
 
-
Sapindaceae
 
Moosewood
Sapindaceae
 
Norway Maple
Sapindaceae
 
Sycamore
Sapindaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 462
صفحه 1 از 24