نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 432
صفحه 1 از 22
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Slenderleaf False Foxglove
Scrophulariaceae
 
Tree Of Heaven
Simaroubaceae
 
Yerba Mansa
Saururaceae
 
Snapdragon
Scrophulariaceae
 
Macachi
Santalaceae
 
-
Saxifragaceae
 
-
Saxifragaceae
 
-
Saxifragaceae
 
Indian Belladonna
Solanaceae
 
Deadly Nightshade
Solanaceae
 
-
Saxifragaceae
 
-
Saxifragaceae
 
Siberian Tea
Saxifragaceae
 
-
Saxifragaceae
 
Kurrajong
Sterculiaceae
 
Chittamwood
Sapotaceae
 
Shittamwood
Sapotaceae
 
Ironwood
Sapotaceae
 
-
Scrophulariaceae
 
-
Scrophulariaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 432
صفحه 1 از 22