نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 110
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 130
صفحه 1 از 7
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Theaceae
 
Camellia
Theaceae
 
Camellia
Theaceae
 
Camellia
Theaceae
 
-
Theaceae
 
Tea-Oil Plant
Theaceae
 
-
Theaceae
 
-
Theaceae
 
-
Theaceae
 
Camellia
Theaceae
 
-
Theaceae
 
Tea Plant
Theaceae
 
-
Theaceae
 
-
Tecophilaeaceae
 
-
Tecophilaeaceae
 
Jute
Tiliaceae
 
Jew's Mallow
Tiliaceae
 
Japanese Cedar
Taxodiaceae
 
Chinese Fir
Taxodiaceae
 
-
Tecophilaeaceae
 
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 130
صفحه 1 از 7