نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 35
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 328
صفحه 1 از 17
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Wild Spaniard
Umbelliferae
 
Speargrass
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
Ground Elder
Umbelliferae
 
Fool's Parsley
Umbelliferae
 
Bishop's Weed
Umbelliferae
 
Visnaga
Umbelliferae
 
Dill
Umbelliferae
 
Dong Dang Gui
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
Angelica
Umbelliferae
 
Purplestem Angelica
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
Bai Zhi
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
Kneeling Angelica
Umbelliferae
 
Giant Angelica
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 328
صفحه 1 از 17