نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 133
صفحه 1 از 7
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Lemon Verbena
Verbenaceae
 
Pepper Vine
Vitaceae
 
Porcelain Berry
Vitaceae
 
-
Vitaceae
 
-
Vitaceae
 
American Beautyberry
Verbenaceae
 
Beautyberry
Verbenaceae
 
-
Verbenaceae
 
-
Verbenaceae
 
-
Verbenaceae
 
-
Valerianaceae
 
Red Valerian
Valerianaceae
 
Glory Flower
Verbenaceae
 
-
Verbenaceae
 
-
Verbenaceae
 
-
Verbenaceae
 
Chou Wu Tong
Verbenaceae
 
-
Valerianaceae
 
Tree Violet
Violaceae
 
Whitey Wood
Violaceae
 
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 133
صفحه 1 از 7