نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 4
پهنای کانوپی (متر)
0 - 1
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 13
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Zingiberaceae
 
Butterfly Ginger
Zingiberaceae
 
-
Zingiberaceae
 
-
Zingiberaceae
 
Creosote Bush
Zygophyllaceae
 
-
Zygophyllaceae
 
Syrian Rue
Zygophyllaceae
 
Surf Grass
Zosteraceae
 
Sea Grass
Zosteraceae
 
Caltrop
Zygophyllaceae
 
Horned Pondweed
Zannichelliaceae
 
Eel Grass
Zosteraceae
 
Syrian Bean Caper
Zygophyllaceae
 
اطلاعات موجود: 13
صفحه 1 از 1