نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 18
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 264
صفحه 1 از 14
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Baboon Root
Iridaceae
 
Bush Groundsel
Compositae
 
-
Compositae
 
Dwarf Chaparral Broom
Compositae
 
Mule's Fat
Compositae
 
Grey Myrtle
Myrtaceae
 
-
Myrtaceae
 
-
Labiatae
 
Black Horehound
Labiatae
 
-
Labiatae
 
Deltoid Balsamroot
Compositae
 
Balsam Root
Compositae
 
Hoary Balsamroot
Compositae
 
Oregon Sunflower
Compositae
 
Hedge Bamboo
Gramineae
 
Ryoku-Chiku
Gramineae
 
Coast Banksia
Proteaceae
 
Silver Banksia
Proteaceae
 
Wild Indigo
Leguminosae
 
Plains Wild Indigo
Leguminosae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 264
صفحه 1 از 14